Algemene leveringsvoorwaarden Wisborn V.O.F.
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen:  Wisborn

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Wisborn V.O.F. : Wisborn
  Opdrachtgever: de wederpartij van Wisborn.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wisborn en een opdrachtgever waarop Wisborn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wisborn, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
Artikel 3. Offertes
1.Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Wisborn gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Wisborn is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 60 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn vrij van BTW, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1.  Wisborn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wisborn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wisborn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wisborn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wisborn zijn verstrekt, heeft Wisborn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Wisborn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wisborn is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wisborn de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 1. De opdrachtgever heeft na ondertekening een bedenktijd van 14 dagen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Wisborn derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wisborn zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Wisborn de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Wisborn daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 1. In afwijking van lid 3 zal Wisborn geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

  Artikel 7. Geheimhouding
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Wisborn zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Wisborn verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wisborn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Wisborn behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 9. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. 
2. Bij annulering van een overeengekomen opdracht door de opdrachtgever binnen acht tot vier weken voor de startdatum van de opdracht wordt 50% van de aan de opdracht verbonden kosten in rekening gebracht.

 1. Indien annulering binnen vier weken tot één week voor de startdatum plaatsvindt, zal 75% van de kosten in rekening worden gebracht.
 2. Indien annulering binnen één week voor de startdatum plaatsvindt, zal 100 % van de kosten in rekening worden gebracht.
 3. In geval van restitutie zal het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen worden terugbetaald.
 4. Bij annulering eerder dan acht weken voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten.
 5. Annulering geschiedt schriftelijk of per mail door de opdrachtgever. Als annuleringsdatum geldt poststempel of de datum waarop de mail verstuurd is.
 6. Afgegeven data-opties blijven als regel tot maximaal 4 weken voor de desbetreffende data geldig.

 

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Wisborn op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan Wisborn ter kennis gekomen omstandigheden geven Wisborn goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Wisborn de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Wisborn bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Wisborn schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Definities m.b.t. artikel 11 en 12:

– Klacht: “Iedere melding van een opdrachtgever, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet op de teleurstelling bij de klant dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in onze organisatie”.

– Klager: opdrachtgever/wederpartij

– Klachtenverantwoordelijke: Wisborn (specifiek de in de overeenkomst genoemde contactpersoon)

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wisborn.
  3. Indien een klacht gegrond is, zal Wisborn de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wisborn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Klachtenprocedure

 1. Klachten kunnen door de opdrachtgever telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend worden bij Wisborn en worden altijd vertrouwelijk behandeld. De contactpersoon binnen Wisborn (is tevens ook de klachtverantwoordelijke) stelt direct de eindverantwoordelijke (binnen Wisborn) voor de klacht (staat vermeld in de overeenkomst) op de hoogte van de klacht en vult het klachtdossier in met daarin minimaal de volgende gegevens:

– de NAW-gegevens van de klager;

– de indieningsdatum van de klacht;

– de naam van de klachtverantwoordelijke;

– een omschrijving van de klacht;

– de datum en de wijze van afhandeling van de klacht;

– de gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht;

– de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).

 

De klachtverantwoordelijke reageert binnen vijf werkdagen op een klacht en bevestigt de klager schriftelijk, middels een ontvangstbevestiging, dat de klacht in behandeling is genomen en dat hij binnen vier weken na indiening van de klacht een inhoudelijke reactie ontvangt. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. Mocht het standpunt van Wisborn met betrekking tot de klacht overgenomen worden door de opdrachtgever, dan wordt de klacht overeenkomstig afgehandeld.

 1. Geschilbeslechting

Wisborn geeft de opdrachtgever die niet akkoord gaat met het door de klachtverantwoordelijke ingenomen standpunt gelegenheid tot het geven van een reactie binnen 4 weken na het schriftelijk verstuurde standpunt. Als er na sluiting van de standpuntwisseling

nog steeds sprake is van een blijvend geschil voorziet Wisborn in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde: de heer mr M.A. de Vries (Pallas Advocaten), kantoorhoudende aan Willemsparkweg 82 in Amsterdam. Het oordeel van mr. de Vries is voor Wisborn bindend, eventuele consequenties worden binnen vier weken na uitspraak afgehandeld.

 1. Beheer

Alle ingediende klachten, klachten in behandeling en afgehandelde klachten worden centraal geregistreerd.

Alle gegevens uit het klachtendossier worden centraal bewaard gedurende de periode van twee jaar nadat de klacht door Wisborn is afgehandeld.

 

Artikel 13. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is vrij van BTW.

 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wisborn, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  4. Eventuele kostenramingen zijn ook vrij van BTW .
  5. Bij opdrachten zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
  6. Indien Wisborn met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Wisborn niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Wisborn mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Wisborn kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

  Artikel 14. Betaling
  1. De opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur voor de werkzaamheden die Wisborn in de betreffende maand heeft verricht ten behoeve van de opdracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Bij een opdracht waarbij de kosten van voorbereiding en uitvoering lager zijn dan € 2.300,- (vrij van BTW) ontvangt opdrachtgever de factuur direct na afloop van de opdracht.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
  3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Wisborn  en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Wisborn onmiddellijk opeisbaar zijn.
  4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  Artikel 15. Incassokosten
  1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien Wisborn aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien Wisborn aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Wisborn, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wisborn beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Wisborn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door derden namens Wisborn optredend.
5. Wisborn is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wisborn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wisborn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wisborn worden daaronder begrepen.
2.  Wisborn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat  Wisborn haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Wisborn opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wisborn niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Wisborn bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
Artikel 18. Geschillenbeslechting 
De rechter in de vestigingsplaats van Wisborn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wisborn het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Wisborn en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden  
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht